Contact

Contact

code95
Soob subsidie

Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

1.2 Overeenkomsten die van deze voorwaarden afwijken, zijn alleen toepasselijk als Broekhofopleidingen dit schriftelijk heeft bevestigd.

2 Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend. Na ondertekening houden wij de datum gereserveerd voor de cursus.

3 Opleidingen

3.1 Broekhofopleidingen zal zich naar beste vermogen inspannen om de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachten te realiseren.

3.2 Broekhofopleidingen streeft ernaar de overeengekomen cursusdata en/of locatie aan te houden. Broekhofopleidingen behoudt zich het recht voor om data, indeling en/of locatie te wijzigen. Dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren.

4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van ontvangst van de getekende offerte.

4.2 De overeenkomst kan ook tot stand kom door modeling of mail

5 Facturen en betalingen

5.1 Facturen worden opgemaakt op basis van de getekende overeenkomst.

5.2 In afwijking van de hoofdregel van artikel 6 lid 2 dienen facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

5.3 Indien een factuur van Broekhofopleidingen niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is de opdrachtgever na verloop van de termijn over het openstaande bedrag een rente verschuldigd.

5.4 Indien een vordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen zijn alle daaraan verbonden kosten, zowel direct als indirect voor rekening van de opdrachtgever.

6 Annuleren

6.1 Opdrachten kunnen tot 2 weken voor aanvang van de cursusdag kosteloos door de opdrachtgever worden geannuleerd,  de gemaakte kosten  ter voorbereiding verschuldigd blijven.

6.2 Bij annulering binnen 2 weken voor de eerste cursusdag is het gehele bedrag verschuldigd.

6.3 Annulering c.q. beëindiging dient aangetekend schriftelijk te geschieden.

7 Geheimhouding

7.1 Broekhofopleidingen zal haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen 

8 Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtgever of cursist vrijwaren Broekhofopleidingen en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van opdrachtgever of cursist of derden welke met de uitvoering van de opleiding c.q. diensten of advies direct of indirect samenhangen.

9 Klachten en geschillen

9.1 In geval van klachten ter zake opleiding, lesmateriaal, locatie of docenten kan opdrachtgever en/of cursist dat binnen een maand kenbaar maken (schriftelijk t.a.v. Directie Broekhofopleidingen) Geschillen welke niet in onderling overleg zijn op te lossen kunnen aan de rechter worden voorgelegd

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

This is a sample page.

Overview

Our refund and returns policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

  • Gift cards
  • Downloadable software products
  • Some health and personal care items

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted:

  • Book with obvious signs of use
  • CD, DVD, VHS tape, software, video game, cassette tape, or vinyl record that has been opened.
  • Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
  • Any item that is returned more than 30 days after delivery

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.

Save settings
Cookies settings
Scroll naar boven