Contact

Broekhof opleidingen
IJsselmeerlaan 102
8304 DC Emmeloord
06 29 255 133
info@cursus95.nl
KVK 32159973
CBR 6496K5

Erkend door oa:

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

1.2 Overeenkomsten die van deze voorwaarden afwijken, zijn alleen toepasselijk als Broekhofopleidingen dit schriftelijk heeft bevestigd.

Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend. Na ondertekening houden wij de datum gereserveerd voor de cursus.

Opleidingen

3.1 Broekhofopleidingen zal zich naar beste vermogen inspannen om de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachten te realiseren.

3.2 Broekhofopleidingen streeft ernaar de overeengekomen cursusdata en/of locatie aan te houden. Broekhofopleidingen behoudt zich het recht voor om data, indeling en/of locatie te wijzigen. Dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren.

Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van ontvangst van de getekende offerte.

4.2 De overeenkomst kan ook tot stand kom door modeling of mail

Facturen en betalingen

5.1 Facturen worden opgemaakt op basis van de getekende overeenkomst.

5.2 In afwijking van de hoofdregel van artikel 6 lid 2 dienen facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

5.3 Indien een factuur van Broekhofopleidingen niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is de opdrachtgever na verloop van de termijn over het openstaande bedrag een rente verschuldigd.

5.4 Indien een vordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen zijn alle daaraan verbonden kosten, zowel direct als indirect voor rekening van de opdrachtgever.

Annuleren

6.1 Opdrachten kunnen tot 2 weken voor aanvang van de cursusdag kosteloos door de opdrachtgever worden geannuleerd,  de gemaakte kosten  ter voorbereiding verschuldigd blijven.

6.2 Bij annulering binnen 2 weken voor de eerste cursusdag is het gehele bedrag verschuldigd.

6.3 Annulering c.q. beëindiging dient aangetekend schriftelijk te geschieden.

Geheimhouding

7.1 Broekhofopleidingen zal haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtgever of cursist vrijwaren Broekhofopleidingen en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van opdrachtgever of cursist of derden welke met de uitvoering van de opleiding c.q. diensten of advies direct of indirect samenhangen.

Klachten en geschillen

9.1 In geval van klachten ter zake
 opleiding, lesmateriaal, locatie of docenten kan opdrachtgever en/of cursist dat binnen een maand kenbaar maken (schriftelijk t.a.v. Directie Broekhofopleidingen) Geschillen welke niet in onderling overleg zijn op te lossen kunnen aan de rechter worden voorgelegd.
9.2 Klachten worden binnen 5 werkdagen behandeld 

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten